Regulamin Sklepu Internetowego
ryhenka.com

Spis treści:

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Informacje o sprzedawcy oraz sposobach kontaktu
IV. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego
V. Ochrona danych osobowych
VI. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
VII. Dostawa
VIII. Ceny i metody płatności
IX. Prawo do odstąpienia od umowy
X. Skutki odstąpienia od umowy
XI. Gwarancja i reklamacja dotycząca towarów
XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
XIV. Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

b) Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

d) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ryhenka.com;

e) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ryhenka.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez firmę ENKA ART Beata Kielak

f) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ENKA ART Beata Kielak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

h) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

i) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

j) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://ryhenka.com – prowadzonego przez firmę ENKA ART Beata Kielak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6521034826, REGON: 273686951 – i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Przed złożeniem Zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa polskiego. Wszelkie ewentualne wątpliwości rozstrzyga się na korzyść konsumenta.

4. Niniejszy Regulamin określa lub precyzuje w szczególności:

a) informacje o sprzedawcy oraz sposobach kontaktu z nim
b) ogólne zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego, w tym składania Zamówień drogą elektroniczną
c) informację o ochronie danych osobowych Klientów sklepu
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
e) informacje o dostawie, cenach towarów i metodach płatności
f) informacje o prawie do odstąpienia od umowy oraz skutkach odstąpienia od umowy
g) dane dotyczące reklamacji towarów oraz reklamacji w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
h) informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
i) wzór formularza odstąpienia od umowy

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma ENAK ART zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ryhenka.com oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

III. Informacje o Sprzedawcy
oraz Sposobach Kontaktu

SPRZEDAWCA:
ENKA ART Beata Kielak
Czekanka 13, 42-470 Siewierz, Polska
NIP: 6521034826
REGON: 273686951

KONTAKT:
e-mail: office@ryhenka.com
nr tel: +48 326743193; +48 609109677
(Pon. – Pt. w godz. 11.00 – 19.00)
Nr rachunku bankowego (PLN):
IBAN: PL 26 1050 1591 1000 0023 0882 4974

IV. Ogólne Zasady Korzystania
ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

A. Urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet

B. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa na komputerach desktop:

a) Google Chrome w wersjach wyższych od 30
b) Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30
c) MS Internet Explorer w wersji 11 i wyższych
d) Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych
e) Opera w wersjach wyższych od 30
f) Safari w wersjach wyższych od 7

C. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa na urządzeniach mobilnych:

a) IOS Safari w wersji 8 i wyższych
b) Android w wersjach wyższych od 4.4
c) Blackberry w wersji 10 i wyższych
d) Opera Mobile w wersjach wyższych od 12
e) Android Chrome w wersji 62 i wyższych

D. Przeglądarki muszą mieć włączoną obsługę plików cookies.

2. Administrator Serwisu nie gwarantuje prawidłowości działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe klientów sklepu podlegają ochronie stosownie do obowiązujących przepisów prawa europejskiego, w tym RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Czym jest RODO?
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO firma ENKA ART może przetwarzać dane osobowe klientów w celu realizacji zamówienia. Dane te powierzane są firmie ENKA ART dobrowolnie przez samych klientów; pozyskiwane są w wyniku rejestracji klienta na platformie internetowej sklepu.

3. Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest firma ENKA ART. Dane kontaktowe administratora stanowią treść części III. niniejszego regulaminu.

4. Powierzenie nam danych osobowych – takich jak imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, adres pocztowy – jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Podanie ich jest więc warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

5. Dane osobowe klientów sklepu służą też naszym nieustannym działaniom skierowanym na udoskonalanie naszych usług, takich jak poprawianie doświadczenia zakupowego i ulepszanie sposobów obsługi naszych klientów, jak również naszym działaniom promocyjnym i marketingowym, tj. komunikowania się w celu informowania klientów o aktualnych ofertach, dostępności produktów, rabatach, ofertach specjalnych itp. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.)

6. Dane osobowe naszych klientów przetwarzane są przez czas nieokreślony, nie krótszy niż 5 lat (wymóg prawa podatkowego), co wynika z prowadzonej przez nas polityki promocyjnej naszych produktów.

7. Każdy klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Każdy klient ma prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Firma ENKA ART zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

10. Firma ENKA ART nie może wykorzystywać danych osobowych swoich klientów w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

11. Integralną częścią niniejszego Regulaminu Sklepu jest nasza Polityka Prywatności, będąca uzupełnieniem podanych powyżej informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników naszego sklepu.

VI. Procedura Zawarcia Umowy Sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową ryhenka.com, dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, potwierdzającego wolę złożenia odpłatnego zamówienia.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ENKA ART Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

10. W przypadku podania przez Klienta niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, odstąpimy od realizacji zamówienia, gdyż – w tym wypadku – umowa sprzedaży jest nieważna.

11. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin Sklepu Internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Wysłanie zakupionego Towaru następuje w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za Towar.

3. Dostarczenie Towaru odbywa się za pośrednictwem kurierów i przewoźników, których aktualny pełny wykaz znajduje się w stopce Sklepu, w menu Sklep online / Wysyłka. Wykaz ten ulega czasowym zmianom, gdyż jest uzależniony od warunków aktualnych umów z przewoźnikami.

4. Informacja o aktualnych kosztach dostaw oraz uśrednionych czasach ich realizacji, zależnych od wyboru opcji dostawy – znajduje się w stopce Sklepu, w menu Sklep online / Wysyłka. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

VIII. Ceny i Metody Płatności

1. Ceny produktów zamieszczonych w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami końcowymi, tj. stanowią ostateczne zobowiązanie klienta wobec sprzedawcy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w dowolnej chwili bez podania przyczyn, przy czym umowy sprzedaży zawarte przed zmianą ceny towaru zachowują moc prawną.

3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego (PLN): 
IBAN: PL 26 1050 1591 1000 0023 0882 4974

b) za pośrednictwem serwisu Przelewy24 *, obsługującego ponad 350 metod płatności.

*) Zobligowani postanowieniem umowy – informujemy, iż stosownie do art. 13 ust. 1. lit e) RODO, w przypadku dokonywania płatności za pomocą ‘Przelewy24’ odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma PayPro S.A. (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań). PayPro S.A. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celach związanych ze świadczeniami usług płatniczych, jakie udostępniamy na naszej stronie internetowej.

IX. Prawo do Odstąpienia od Umowy

1. Klientowi, który jest Konsumentem (tj. będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – firma ENKA ART Beata Kielak, Czekanka 13, 42-470 Siewierz, tel. +48 326743193, e-mail: office@ryhenka.com – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

X. Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania odsyłanego Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Proszę odesłać nam Towar na adres ENKA ART Beata Kielak, Czekanka 13, 42-470 Siewierz, Polska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).

4. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania i musi być kompletny.

5. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy – do wysokości zwykłego kosztu dostarczenia oferowanego przez nas, a więc:

a) zwroty z terenu Polski: 15 PLN
b) zwroty z terenu Europa + Rosja, Cypr i Izrael: 35 PLN
c) Azja, Ameryka Śr. i Pd.: 51 PLN
d) Australia i Oceania: 74 zł

XI. Gwarancja i Reklamacja dotycząca Towarów

1. Umową sprzedaży objęte są produkty nowe.

2. Sprzedawca ENKA ART jest obowiązany dostarczyć klientowi produkt wolny od wad.

3. ENKA ART jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres office@ryhenka.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku stwierdzenia przez klienta wady zakupionego towaru, klient ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

6. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru klientowi oraz zawiadomienia sklepu przez klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.

7. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w sklepie, klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego sklepowi na adres e-mail. W zgłoszeniu klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

8. Konsument powinien odesłać reklamowany towar na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.

9. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi klient. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną. Klient otrzyma zwrot kosztów, stanowiący równowartość ceny przesyłki poleconej Poczty Polskiej, tj. sposobu wysyłki standardowo stosowanej przez sprzedawcę.

10. Sklep ustosunkuje się do żądania klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Brak ustosunkowania się do żądania klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

11. Gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

XII. Reklamacje w Zakresie
Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: [adres], mailowo pod adres office@ryhenka.com.

3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

XIII. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji i Dochodzenia Roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

A) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

B) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

C) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIV. Postanowienia Końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa, zmian sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień regulaminu. Każdorazowa zmiana regulaminu publikowana będzie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

* * *

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU SKLEPU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży należy skopiować poniższy tekst, uzupełnić dane i wysłać drogą elektroniczną (office@ryhenka.com) lub wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną na adres: ENKA ART Beata Kielak, Czekanka 13, 42-470 Siewierz.

…………….……………………..
Miejscowość i data

Adresat:
ENKA ART Beata Kielak, Czekanka 13, 42-470 Siewierz.


Ja ………………………………………………………………………………………………………….

niniejszym odstępuję od umowy kupna-sprzedaży następującego przedmiotu:

……………….……………………………………… nr SKU: ….…………..…………..

zawartej w dniu ……………………………………….…


……………………………….

Podpis Użytkownika